Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11427
W sumie: 138806

FAQ

"Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

1. W jakiej formie można złożyć wniosek?

Wniosek (oraz załączniki) można złożyć w różnych formach: osobiście w obu biurach projektu, poczta tradycyjną, kurierem, pocztą elektroniczną na adres e-mail:fio.lubuskie@gmail.com. Nie będą oceniane wnioski, które wpłyną po terminie, który został podany w ogłoszeniu oraz Regulaminie.

2. Czy wniosek przesłane na adres: fio.lubuskie@gmail.com musi być podpisany?

Tak, wniosek należy podpisać, następnie zeskanować i wysłać na podany w ogłoszeniu adres. Do wiadomości należy również dołączyć załączniki, które zostały wskazane we wniosku.

3. Czy można złożyć wniosek wypełniony odręcznie?

Tak. Wniosek może zostać wypełniony odręcznie, ale czytelnie, tak aby oceniający nie mieli wątpliwości co do jego treści.

4. Kiedy grupa nieformalna musi najpóźniej zakończyć realizację własnego projektu?

Grupa nieformalna a także wszyscy pozostali realizatorzywłasnych projektów muszą zakończyć ich realizację do końca listopada 2017 r.

5. Co oznacza termin zakończenia realizacji projektu?

Termin ten (30 listopada 2017r.) oznacza, że do tego czasu należy zrealizować wszystkie zadania zaplanowane w ramach projektu, otrzymać dowody księgowe (np. faktury) i je opłacić.

6. W jaki sposób zawiązać grupę nieformalną?

Grupa nieformalna powinna składać się z minimum 3 pełnoletnich osób, które zawierają porozumienie o jej utworzeniu, wybierając spośród siebie lidera. Porozumienie pomiędzy osobami tworzącymi grupę nieformalną jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku. Należy je przygotować na wzorze udostępnionym przez Operatorów, który stanowi załącznik do Regulaminu.

7. Czy projekt można zrealizować poza województwem lubuskim?

Nie. Projekty muszą zostać zrealizowane na terenie województwa lubuskiego i muszą być skierowane do jego mieszkańców.

8. Jaki jest limit wniosków, które można złożyć w konkursie na mikrodotacje?

Każdy z Wnioskodawców może złożyć jeden wniosek w konkursie.

9. Jeśli grupa nieformalna nie ma patrona czy może złożyć wniosek?

Tak, może. Jeśli grupa nieformalna nie ma patrona i nie znalazła go do czasu złożenia wniosku, wówczas patron zostanie jej przydzielony, będzie to jeden z operatorów projektu „Startuj z FIO”.

10. Czy wkład własny do projektu jest obowiązkowy?

Nie, nie jest obowiązkowy.

11. W jakiej formie można wnieść wkład własny?

Wkład własny może zostać wniesiony w formieśrodków finansowych, ale również w formie pracy wolontariuszy czy zasobów rzeczowych do projektu. Rodzaj wkładu własnego należy opisać i wycenić zgodnie ze stawkami rynkowymi.

12. Czy grupa nieformalna może sama dokonywać zakupów, zamówień i zawierać umowy?

Nie. Wszelkich zakupów, zamówień dokonuje patron, który opiekuje się grupą i zawarł z nim porozumienie dot. realizacji projektu. W wyjątkowych sytuacjach patron może upoważnić np. lidera grupy nieformalnej do dokonywania zakupów w jego imieniu. Upoważnienie musi mieć formę pisemną.

13. Czy projekt musi kosztować 5 tysięcy złotych, a co w przypadku kiedy grupa potrzebuje 3 tysięcy na realizację własnego zadania?

To Wnioskodawca decyduje o jaką kwotę mikrodotacji się stara. Maksymalna jej wartość to 5 tys. zł.

14. Czy projekt „Startuj z FIO!” dotyczy wyłącznie terenu gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”?

Nie. Projekt jest realizowany na terenie całego województwa lubuskiego. Oznacza to, że jest skierowany do wszystkich mieszkańców regionu i do organizacji pozarządowych z całego regionu.

15. Czy we wniosku muszę wpisywać odniesienie do programu rewitalizacji, co jest oceniane w ramach kryterium premiującego?

We wniosku pożądane jest dokładne określenie miejsca realizacji swojego projektu w odniesieniu do miejscowości. Odniesienie jest wskazane w sytuacji kiedy realizacja danego projektu/przedsięwzięcia/inicjatywy jest dedykowana konkretnemu obszarowi rewitalizacji (np. grupa nieformalna planuje inicjatywę na rzecz mieszkańców osiedla/dzielnicy, które zostało wskazane w programie rewitalizacji). Wówczas będzie to elementem uzasadnienia czy doboru grupy docelowej.

Programy rewitalizacji są przygotowywane przez gminy (miejskie i wiejskie). Każdy taki dokument wyznacza obszar, który podlegać będzie procesowi rewitalizacji (wyznaczenie takiego obszaru jest bardzo dokładne, w przypadku miast odnosi sie do konkretnych ulic/dzielnic).

Dokumentów dotyczących rewitalizacji, tzn. opracowanych programów przyjętych uchwałą Rady Miasta/Gminy należy szukać w serwisach internetowych gmin (np. w Biuletynie Informacji Publicznej).

Gminy starające się o środki europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 były zobowiązane do przedstawienia swoich programów rewitalizacji do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzająca programem, czyli do Zarządu Województwa. Lista dotychczas pozytywnie zaopiniowanych programów jest dostępna pod tym adresem: http://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/173000/Uchwa%C5%82a+nr+194263717+Zarz%C4%85du+Wojew%C3%B3dztwa+Lubuskiego+zmieniaj%C4%85ca+uchwa%C5%82%C4%99+nr+125161816+Zarz%C4%85du+Wojew%C3%B3dztwa+Lubuskiego+z+dnia+23+sierpnia+2016+roku+w+sprawie+prowadzenia+Wykazu+program%C3%B3w+rewitalizacji+gmin+wojew%C3%B3dzt.pdf/f3cf583f-374d-43e2-888a-5f002e7664ec

Eksperci, którzy będą dokonywać oceny wniosków otrzymają listę obowiązujących programów rewitalizacji i ich zadaniem będzie zweryfikowanie zgodności z celami takiego programu rewitalizacji.

16. Jak i gdzie można wygenerować elektroniczny KRS?

Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i skorzystać z wyszukiwarki. Można ją znaleźć pod tym adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

17.

Kto podpisuje wniosek w przypadku kiedy grupa nieformalna występuje z patronem i który wniosek składa?

W tym przypadku grupa nieformalna składa wniosek przygotowany dla grup nieformalnych i samopomocowych, a podpisuje do grupa nieformalna (np. lider) oraz Patron (osoba upoważniona.

 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.